Мемориальный ордер 17 для бюджетных организаций – Минфин обновил мемориальные ордера. Бюджетная бухгалтерия, № 47, Декабрь, 2017

Мемориальный ордер 17 для бюджетных организаций – Минфин обновил мемориальные ордера. Бюджетная бухгалтерия, № 47, Декабрь, 2017

Меморіальні ордери бюджетних установ 2019 – бланки

№ ордеру

Призначення

Номери рахунків, які ведуться в ордері

Особливості заповнення

1

Каса

Дт і Кт 2211, 2212

Заповнюються на основі звіту касира. При перенесенні даних з цього журналу до Журналу-головна виключаються обороти по внесенню та отриманню грошей з рахунків у ДКСУ і банках, оскільки вони дублюються в меморіальних ордерах № 2 і № 3

2

Рахунки в ДКУ та банках (загальний фонд)

Дт і Кт групи рахунків 23

Заповнюються шляхом вибірки, оскільки на субрахунку 2313, наприклад, обліковуються кошти як загального, так і спеціального фонду. Використовується також для обліку руху грошових коштів в іноземній валюті

3

Рахунки в ДКУ та банках (спеціальний фонд)

Дт і Кт групи рахунків 23

4

Розрахунки з дебіторами

Дт і Кт групи рахунків 21

Записи здійснюються окремо за кожним дебітором за КЕКВ. При визначенні суми не враховуються операції за реєстраційними рахунками та нараховані доходи, так як вони відображаються в інших ордерах

5

Розрахунки з зарплати і стипендій

Дт і Кт 6511, 6512, 6313, також Кт 6311, 6514-6519

Складається за підсумками декількох розрахунково-платіжних відомостей, якщо їх більше одної. Якщо нарахування йде за рахунок спецфонду, то спочатку систематизуються й виводиться підсумок залишків загального фонду

6

Розрахунки з кредиторами

Дт і Кт 6211 і 6415

Записи здійснюються окремо за кожним кредитором за КЕКВ. При визначенні суми не враховуються операції за реєстраційними рахунками та нараховані доходи, оскільки вони відображаються в інших ордерах

7

Планові платежі (за товари, роботи, послуги)

Дт і Кт 2111 і 2113

При визначенні суми не враховуються операції по розрахункових рахунках та отримані продукти харчування, оскільки ця інформація міститься в інших журналах

8

Розрахунки з підзвітними особами

Дт і Кт 2116

При визначенні суми не враховуються операції по розрахункових рахунках (гроші могли перераховуватися підзвітній  особі у безготівковій формі)

9

Необоротні активи (вибуття, переміщення)

Тільки Кт груп рахунків 10, 11, 12

Інформація щодо переміщення необоротних активів має бути такою ж, як і в Інвентарних картках їх обліку. Йдеться про основні засоби, МНМА, нематеріальні активи і довгострокові біологічні активи

10

МШП (вибуття, переміщення)

Тільки Кт 1812

Усі записи здійснюються з зазначенням матеріально відповідальної особи

11

Продукти харчування (надходження)

Дт 1511

Складається за наявності декількох накопичувальних відомостей по надходженню продуктів харчування. Записи ведуть окремо за кожним постачальником і матеріально відповідальною особою

12

Продукти харчування (витрачання)

Кт 1511

Складається у разі наявності декількох накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування. Записи ведуть окремо за кожним постачальником і матеріально відповідальною особою

13

Виробничі запаси

(витрачання)

Кт 1512-1518

Вносяться дані про витрачання виробничих запасів, крім продуктів харчування, які вносять до ордерів № 11 і 12. По всім записам зазначаються документи та матеріально відповідальні особи

14

Доходи спеціального фонду

Кт 7011, 7111, 7112, 7211, 7311, 741, 7511

За кожним видом доходів спецфонду необхідно відкрити окремі ордери та пронумерувати їх № 14-1, № 14-2 і т. д.

15

Розрахунки з батьками на утримання дітей

Дт і Кт 6414

Складає централізована бухгалтерія на основі відомостей за розрахунками з батьками. Всі записи слід здійснювати окремо за кожною установою, яка обслуговується, або дитячою групою

16

Позабалансовий облік

Рахунки класу 0

На кінець місяця необхідно рахувати вартість залишку об’єкта позабалансового обліку. На кожний об’єкт ведеться окрема відомість

17

Все інше

Операції по рахункам, крім вищенаведених та операціям, які не потребують накопичувальних відомостей та зведень

Кожний меморіальний ордер за окремий місяць отримує свій номер, починаючи з 17 (тобто 18, 19 і т. д. по місяцях) (Наказ № 755)

Книга аналітичного обліку депонованої зарплати і стипендій та Реєстр депонованих сум

Дт та Кт 6412

Складає касир, який закриває платіжну відомість. Також перевіряє головний бухгалтер

www.budgetnyk.com.ua

Общая часть Общий раздел Инструкция о формах мемориальных ордеров бюджетных учреждений и порядке их составления (утратила силу) | Нормативная база Украины

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № 1

Накопительная ведомость по кассовым операциям

Форма № 380 (бюджет)

Применяется при обработке отчетов кассиров с целью систематизации оборотов в кассе за текущий месяц. Каждый отчет кассира заносится в накопительную ведомость по соответствующим корреспондентским субсчетам одной строкой, то есть записываются все обороты в кассе по поступлению и расходованию средств по дебету или кредиту соответствующих субсчетов счета 30 «Касса».

Если бюджетное учреждение осуществляет кассовые операции в национальной и иностранной валюте, то мемориальные ордера — накопительные ведомости по кассовым операциям составляются отдельно для каждого вида валюты и нумеруются соответственно № 1-1, 1-2 и т. д.

В накопительной ведомости по кассовым операциям по субсчету 302 «Касса в иностранной валюте» по каждому отчету кассира записи производятся отдельными строками в национальной и иностранной валюте, которая применялась для кассовой операции. В графе «№ п/п» такие записи отображаются по одному порядковому номеру.

Поскольку операции по поступлению наличных средств с регистрационных (специальных регистрационных, текущих) счетов в кассу учреждения и по внесению наличных средств из кассы на регистрационные (специальные регистрационные, текущие) счета также отображаются в мемориальном ордере № 2 или № 3, то при переносе итогов движения средств в кассе с накопительной ведомости в книгу «Журнал-главная» эти обороты исключаются.

Позиция «Сумма оборотов по мемориальному ордеру» в виде соответствующей корреспонденции счетов переносится в книгу «Журнал-главная».

Мемориальный ордер подписывается исполнителем, лицом, проверившим мемориальный ордер, и главным бухгалтером.

 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № 1

Накопительная ведомость по кассовым операциям

Форма № 380-авт (бюджет)

Форма № 380-авт используется при автоматизированном ведении бухгалтерского учета.

Составление ведомости по форме № 380-авт осуществляется аналогично порядку составления формы № 380.

 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № 2

Накопительная ведомость движения денежных средств общего фонда в органах Государственного казначейства Украины (учреждениях банков)

Форма № 381 (бюджет)

Используется для отражения в учете операций по поступлению на счет учреждения ассигнований и осуществления кассовых расходов общего фонда, то есть выборки по поступлению и расходованию средств с регистрационных (лицевых) счетов в органах Государственного казначейства Украины (текущих счетов — в банках).

Накопительные ведомости составляются отдельно по каждому регистрационному (лицевому, текущему) счету учреждения, то есть при наличии нескольких счетов в органах Государственного казначейства Украины (учреждениях банков), открытых на имя бюджетного учреждения, кажды

i.factor.ua

їх види та застосування. Бухгалтерський баланс.

Бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться методом подвійного запису за певною формою. Це означає, що кожна господарська операція реєструється в облікових регістрах на дебеті одного і па кредиті другого рахунку в однакових розмірах. Послідовність запису господарських операцій в облікові регістри та будова самих регістрів визначаються саме формою обліку.

Під формою бухгалтерського обліку розуміють порядок узгодження різних видів облікових регістрів, техніки обробки облікових даних, послідовності і способів здійснення облікових записів, технічних засобів ведення обліку. Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (від 16.07.1999 р.) установа сама обирає форму бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності, техніки і технології обробки облікових даних.

Основними, найбільш поширеними формами бухгалтерського обліку в бюджетних установах на сучасному етапі є. меморіально-ордерна(журнал-головна), журнально-ордерна і машинно-орієнтовані (комп’ютерні) форми обліку.

Журнал — головна форма обліку рекомендована для застосування в бюджетних установах наказом ДКУ №68 від 27.07.2000 р., яким затверджено «Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядок їх складання.

Нова інструкція про форми меморіальних ордерів передбачає використання у бюджетних установах 15 основних меморіальних ордерів у формі накопичувальних відомостей, кожна з яких мас спеціальне призначення і специфічну будову, та одного меморіального ордера типової форми, призначеного для оформлення інших операцій, які не охоплені основними меморіальними ордерами.

Розглянемо склад, будову та призначення найважливіших меморіальних ордерів.

Меморіальний ордер № 1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями» типової форми (т. ф.) № 380 (бюджет) застосовується при обробці звітів касира з метою систематизації дебетових і кредитових оборотів у касі за поточний місяць. Кожен звіт касира заноситься в накопичувальну відомість одним рядком за відповідними кореспондуючими рахунками як за дебетом, так і за кредитом відповідних субрахунків рахунка 30 «Каса». При цьому для кожного виду іноземної валюти складається окремий меморіальний ордер з додатковими номерами (№ 1-1, № 1-2, № 1-3 і т. ін.), записи до яких здійснюють у два рядки (перший —в іноземній валюті, а другий — в національній валюті). Підсумки меморіального ордера переносяться у Журнал-голови у книгу, але при цьому обороти і надходження грошей в касу з реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунків та з внесення готівки з каси наці рахунки виключаються, тому що вони відображаються також у меморіальних ордерах № 2 або №3 і звідти заносяться у Журнал-головну книгу.

Меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку)» т. ф. №381 (бюджет) та

меморіальний ордер № 3 «Накопичувальна відомість руху коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку)» т. ф. № 382 (бюджет) за будовою подібні до меморіального ордера № 1. Вони призначені для відображення надходження па рахунки установи асигнувань та здійснення касових видатків загального і спеціального фондів бюджету. Накопичувальні відомості складають окремо з кожного реєстраційного (поточного) рахунка, застосовуючи душних додаткову нумерацію (№ 2-1, № 2-2, №3-1, 3-2 і т. ін.). Записи до цих відомостей здійснюють на підставі Щоденних виписок з реєстраційних (поточних) рахунків та доданих до них первинних документів (платіжних доручень тощо). У кінці місяця підсумки меморіальних ордерів переносять до книги Журнал-головна у розрізі кореспондуючих рахунків.

Меморіальний ордер № 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» т. ф. № 408 (бюджет) застосовується для обліку розрахунків з різними підприємствами і установами, які є дебіторами бюджетної організації. Відомість складається за субрахунком 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» у розрізі кожного дебітора зокрема та кодів економічної класифікації витрат окремо за загальним та за спеціальними фондами (окремі відомості). Записи до неї здійснюють лінійно-позиційним методом за кожною операцією, підтвердженою відповідним документом. Щодо кожного дебітора в кінці місяця виводиться сальдо розрахунків, завдяки чому ця відомість виконує роль і регістра аналітичного обліку розрахунків. При перенесенні підсумків за місяць з накопичувальної відомості до книги Журнал-головна виключаються суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи і за нарахованими доходами (які відображені в інших меморіальних ордерах).

Меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» т. ф. № 405 (бюджет) складається в установах, які оформлюють декілька розрахунково-платіжних відомостей. При цьому у зведення спочатку записують суми коштів загального фонду, а потім — спеціального фонду за їх видами. У цій же відомості на суми нарахованої заробітної плати здійснюють нарахування внесків на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування. До меморіального ордера додають всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати.

Меморіальний ордер № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» т. ф. № 409 (бюджет) використовується для обліку розрахунків, які обліковують на субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами». Форма цієї відомості та порядок й заповнення аналогічні порядку складання форми № 408 (бюджет) з обліку розрахунків з різними дебіторами. При перенесенні суми оборотів з меморіального ордера № 6 у книгу Журнал-головна виключаються суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи та за нарахованими доходами, які знайшли відображення в інших меморіальних ордерах (№ 2, 3 та ін.).

Меморіальний ордер № 7 «Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів» т. ф. № 4 І 0 (бюджет) призначено для обліку розрахунків за продукти харчування, медикаменти і перев’язувальні засоби, які здійснюють в порядку планових платежів і обліковують на субрахунку 361 «Розрахунки в порядку планових платежів». Для обліку операцій, то здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, відкривають окремий ордер. Залишок на кінець місяця визначають окремо за кожним постачальником і взагалі (у розрізі кодів економічної класифікації видатків). При перенесенні суми оборотів до Журнал-головної книги виключають суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи та за одержані установою продукти харчування, які відображуються в інших меморіальних ордерах.

Меморіальний ордер № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» т. ф. № 386 (бюджет) складається щомісячно за субрахунком 362 «Розрахунки з підзвітними особами» лінійно-позиційним способом. Для обліку розрахунків з підзвітними особами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, відкривають окремий меморіальний ордер № 8-1 такої ж форми. Залишок визначається загальний і окремо за кожною підзвітною особою у розрізі колів економічної класифікації видатків. При підрахунку суми оборотів для запису в Журнал-головну книгу не враховуються суми операцій з руху грошових коштів у касі, які знайшли відображення у меморіальному ордері №1.

Меморіальний ордер № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» т. ф. № 438 (бюджет) використовуються дія відображення кредитових оборотів за рахунками 10, 11, 12 і

меморіальний ордер №10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів» т. ф. № 439 використовуються дія відображення кредитових оборотів за рахунками 22

Записи в них здійснюють на підставі відповідних первинних документів у розрізі матеріально відповідальних осіб.

Меморіальний ордер № 11 «Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування» т. ф. № 398 (бюджет) використовується у тих випадках, коли установою складається декілька накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування. Записи до нього здійснюють окремо за кожним постачальником та матеріально відповідальною особою. Підсумки операцій, що характеризують кредитовий оборот субрахунка 361 «Розрахунки в порядку планових платежів», переносяться в книгу Журнал-головна.

Меморіальний ордер № 12 «Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування» т. ф. №411 (бюджет) складається за кредитовими оборотами субрахунки 232 «Продукти харчування» у тих випадках, коли установою складається декілька накопичувальних відомостей на їх витрачання. Підсумки оборотів у розрізі кореспондуючих рахунків переносяться у книгу Журнал-головна.

Меморіальний ордер № 13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» т. ф. № 306 (бюджет) використовують для обліку витрачання різних матеріалів, крім продуктів харчування. Записи на дебет рахунків витрат здійснюють у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Підсумки оборотів у кінці місяця переносять до книги Журнал-головна.

Меморіальний ордер № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ» т. ф. № 409 (бюджет) використовується для обліку операцій нарахування доходів за спеціальними коштами (субрахунок 711 «Доходи за спеціальними коштами») та іншими власними надходженнями (субрахунок 712 «Доходи за іншими власними надходженнями»)- На кожен вид доходів спеціального фонду відкривають окремі меморіальні ордери (№ 14-1, 14-2). Підсумки оборотів за місяць переносять до «Журнал-головної» книги.

Меморіальний ордер № 15 «Зведення відомостей ;а розрахунками з батьками на утримання дітей» т. ф. № 406 (бюджет) призначено для обліку розрахунків :; батьками, що відображаються на субрахунку 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів». Нарахована за місяць сума платежів переноситься до книги Журнал-головна. Заборгованість на кінець місяця за субрахунком 674 використовується для контролю етапу розрахунків.

Меморіальний ордер № 16 — накопичувальна відомість позабалансового обліку

Меморіальний ордер №_т. ф, № 274 (бюджет) застосовують для відображення операцій, що не фіксуються у меморіальних оррдераx 1 — 15, та для операцій, за якими не потрібно складати накопичувальні відомості і зведення (наприклад, нарахування зносу основних засобів). Такі меморіальні ордери нумерують послідовно, починаючи з № 16 за кожен місяць окремо. Кількість їх не обмежена.

Журнал-головна форма обліку застосовується в централізованих бухгалтеріях установ освіти, культури, охорони здоров’я, у профтехучилищах, органах законодавчої та виконавчої влади, дослідних установах АМН України тощо. Ця форма обліку багато в чому подібна до ;журнально-ордерної, тому її часто вважають різновидом або спрощеним варіантом останньої, з чим важко погодитися.

Державне казначейство України (ДКУ) 6 жовтня 2000 р. наказом № 100 затвердило форми карток і книг аналітичної о обліку бюджетних установ та порядок їх складання. Серед них:

«Картка аналітичного обліку готівкових операцій» призначена для відображення операцій з наявними грошовими коштами у касі бюджетної установі! в розрізі кодів бюджетної класифікації і видів грошових коштів (окремо для загального і спеціального фондів та видів коштів спеціального фонду). Картка відкривається на місяць. Записи здійснюються на підставі кожного звіту касира. Використовується ця картка для оперативного контролю доцільності витрачання грошових коштів за їх видами і призначенням;

Таблиця 1.2.

studfile.net

Об авторе

alexxlab administrator

Оставить ответ